Wat doen we?

powerpoint infoavond ouders 2018-2019

powerpoint infoavond ouders 2018-2019

Activiteiten organiseren

Doel

Tijdens het schooljaar organiseren we enkele activiteiten, telkens met 2 doelen :

  • we willen momenten creeëren waarop ouders onderling, en ouders en leerkrachten, op een informele manier met elkaar kunnen omgaan.
  • we gebruiken de opbrengst om een aantal projecten op school financieel te ondersteunen.

De activiteiten worden steeds uitgewerkt in kleine werkgroepjes, buiten de maandelijkse vergaderingen, meestal bij iemand thuis.   Zij brengen verslag uit in de ouderraad en kunnen beroep doen op extra helpers voor de dag zelf. 

Opbrengsten

De opbrengst van onze activiteiten gebruiken we voor de werking van de ouderraad, in de breedste zin van het woord.   Ze komt rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede aan het opvoedings- en onderwijswelzijn van de leerlingen van de school. 
We dragen bij in de werkingskosten van de school of nemen specifieke projecten voor onze rekening.  We kijken er altijd op toe dat zo veel mogelijk leerlingen kunnen genieten van de investeringen. 

Bijdragen in de werkingskosten van de school

Busvervoer schoolreis

Eén van de terugkerende jaarlijkse uitgaven is het busvervoer voor de schoolreizen van de lagere school en de kleuterschool.   Dit is alvast een grote kost die niet hoeft doorgerekend te worden aan de ouders. 

Nieuwe computers

In 2012  investeerden we zo’n 3.000€ in de aankoop van nieuwe computers. In elke klas staat nu een (extra) computer die de leerkracht gebruikt in de lessen. Kinderen maken er extra oefeningen op, of kunnen zelf informatie opzoeken.

Specifieke projecten uitwerken

Snoezelhoek

Op vraag van het schoolteam werken we graag mee aan een speciaal project.  We leveren dan niet alleen een financiële bijdrage, maar nemen de hele organisatie voor onze rekening.  Een team van handige, sterke mannen – en in mindere mate ook vrouwen – gaat aan de slag met technische tekeningen, zwaar materiaal en veel moed.  Indien nodig roepen ze er specialisten van buiten de ouderraad bij.

Van 2010 tot 2012 werkten we aan de snoezelhoek

Openluchtklas

Op vraag van het schoolteam werken we graag mee aan een speciaal project. We leveren dan niet alleen een financiële bijdrage, maar nemen de hele organisatie voor onze rekening. Een team van handige, sterke mannen – en in mindere mate ook vrouwen – gaat aan de slag met technische tekeningen, zwaar materiaal en veel moed. Indien nodig roepen ze er specialisten van buiten de ouderraad bij.   

Tijdens het schooljaar 2007 – 2008 bouwden we een openluchtklas

Speeltuig kleuterspeelplaats

Tijdens het schooljaar 2013-2014 heeft de ouderraad de aankoop van een houten speeltuig voor de kleuterspeelplaats gefinancierd. Het speeltuig werd door Sinterklaas en zijn zwarte pieten geleverd. De plaatsing was een echt spektakel voor de kinderen!

Zandbak speelplaats lagere school

Het project voor schooljaar 2014-2015 was een zandbak op de speelplaats van de lagere school.  De ouderraad heeft hiervoor in februari zelf de handen uit de mouwen gestoken en het resultaat is reeds door de leerlingen goedgekeurd.

Meedenken en advies geven

Overleg met directie en schoolteam

In de maandelijkse vergaderingen van de ouderraad stellen de directie en een leerkracht steeds een thema voor.  De ouders hebben de gelegenheid om vragen te stellen en om zelf problemen of suggesties aan te kaarten.   Hier gaat het nooit om problemen van individuele kinderen, maar om zaken die grotere groepen kinderen aanbelangen. 

Zo kwamen onder andere volgende onderwerpen al aan bod :

  • grootouderfeest in de kleuterschool 
  • jaarthema “iedereen goud”
  • verdeling van de klassen en aantal leerlingen per klas
  • pesten 
  • bijscholingen die de leerkrachten gevolgd hebben
  • verkeersveiligheid in de buurt van de school
  • elektronisch zorgdossier

Afvaardiging in de schoolraad

In de schoolraad zijn ook 2 leden van de ouderraad vertegenwoordigt.   Zij wonen de vergaderingen van de schoolraad bij, en brengen verslag uit in de (eerstvolgende) ouderraad.   Sommige punten die in de schoolraad werden goedgekeurd, moeten ook nog door de ouderraad bevestigd worden.  Bijvoorbeeld : verhoging van de maximumfactuur.

Lidmaatschap VCOV

De ouderraad is lid van de koepel van ouderverenigingen van het vrij onderwijs (VCOV).  Zij organiseren informatie-avonden over diverse thema’s. We kunnen er terecht voor informatie en advies over de werking van een ouderraad, of over specifieke onderwerpen die onze school aanbelangen.    
Als actief lid van de ouderraad krijg je via een persoonlijke login toegang tot extra informatie op de website van VCOV

Info-avonden en gastsprekers